Plugin: jabber

Polecenia

_autoaway

Parametry. 

Krótki opis.  zmienia stan na zajęty


_autoback

Parametry. 

Krótki opis.  zmienia stan na dostępny


add

Parametry.  <JID> [nazwa]

Krótki opis.  dodaje użytkownika do naszego rostera, jednocześnie prosząc o autoryzację


auth

Parametry.  <opcje> <JID>

Krótki opis.  obsługa autoryzacji

<akcja> <JID> 

 -a, --accept <JID>  autoryzuje JID

 -d, --deny <JID>   odmawia udzielenia autoryzacji

 -r, --request <JID>  wysyła żądanie autoryzacji

 -c, --cancel <JID>  wysyła żądanie cofnięcia autoryzacji

away

Parametry.  [opis/-]

Krótki opis.  zmienia stan na zajęty

Jeżeli nie podano opisu to będzie szukany losowy opis.
Podanie ,,-'' zamiast powodu spowoduje wyczyszczenie opisu.

back

Parametry.  [opis/-]

Krótki opis.  zmienia stan na dostępny

Jeżeli nie podano opisu to będzie szukany losowy opis.
Podanie ,,-'' zamiast powodu spowoduje wyczyszczenie opisu.

bookmark

Parametry.  <opcje>

Krótki opis.  zarzadzanie zakladkami serwer-side (jabber

Zarzadza zakladkami (dodaje/modyfikuje/usuwa/wyswietla).
Ustawienie zmiennej sesyjnej auto_bookmark_sync zalecane.

 -d, --display            wyswietla.

 -g, --get              pobiera, bez wyswietlania

 -c, --clear             czysci

 -p, --put              wysyla liste lokalna na serwer (automatycznie robione po dodaniu/modyfikacji/usunieciu)

 -a, --add --url <url> [-- nazwa]  dodaje nowy wpis do zakladek ze stronami WWW

 -a, --add --conf <jid>       dodaje nowy wpis do zakladek z konferencjami

      [--autojoin 1]      czy automatycznie sie dolaczac po polaczeniu do serwera [niezaimplentowane w ekg2, ale wiele klientow umie :)]

      [--nick nasznick]

      [--pass haslo] 

      [-- nazwa]

 -m, --modify            NIE ZAIMPLEMENTOWANE, modyfikuje :)

 -r, --remove            NIE ZAIMPLEMENTOWANE, usuwa :)

change

Parametry.  <opcje>

Krótki opis.  zmienia informacje w katalogu publicznym

 -f, --fullname <imię i nazwisko>

 -n, --nick <pseudonim>

 -b, --born <data urodzenia>	(zapisana wg. ISO 8601, tj. rrrr-mm-dd)

 -c, --city <miasto>

 -d, --description <opis>

 -C, --country <kraj>

 -p, --photo <ścieżka do zdjecia>

Jeśli któryś z parametrów nie zostanie podany, jego wartość zostanie 
wyczyszczona w katalogu publicznym. Podanie parametru ,,-'' 
wyczyści wszystkie pola.

chat

Parametry. 

Krótki opis.  wysyła wiadomość w ramach rozmowy


connect

Parametry. 

Krótki opis.  łączy się z serwerem


del

Parametry.  [nazwa]

Krótki opis.  usuwa z naszego rostera


disconnect

Parametry.  [opis/-]

Krótki opis.  rozłącza się od serwera

Jeżeli nie podano opisu to będzie szukany losowy opis.
Podanie ,,-'' zamiast powodu spowoduje wyczyszczenie opisu.

dnd

Parametry.  [opis/-]

Krótki opis.  zmienia stan na nie przeszkadzać

Jeżeli nie podano opisu to będzie szukany losowy opis.
Podanie ,,-'' zamiast powodu spowoduje wyczyszczenie opisu.

ffc

Parametry.  [opis/-]

Krótki opis.  zmienia stan na chętny do rozmowy

Jeżeli nie podano opisu to będzie szukany losowy opis.
Podanie ,,-'' zamiast powodu spowoduje wyczyszczenie opisu.

invisible

Parametry.  [opis/-]

Krótki opis.  zmienia stan na zajęty

Jeżeli nie podano opisu to będzie szukany losowy opis.
Podanie ,,-'' zamiast powodu spowoduje wyczyszczenie opisu.

lastseen

Parametry. 

Krótki opis.  pobiera informację o czasie wylogowania się danego jid


msg

Parametry. 

Krótki opis.  wysyła pojedynczą wiadomość

Wszyscy odbiorcy to * zamiast nadawcy. Poprzedzenie wiadomości 
wielolinijkowej ciągiem zdefiniowanym w zmiennej subject_prefix spowoduje 
potraktowanie pierwszej linijki jako tematu.

modify

Parametry.  <alias> <opcje>

Krótki opis.  zmienia wpisy w liście kontaktów

Opcje mogą być następujące:

-n, --nickname <pseudonim>   wpis w liście kontaktów

passwd

Parametry. 

Krótki opis.  zmienia hasło


privacy

Parametry.  <opcje>

Zarzadza lista ignorowanych serwer-side (%gjabber:iq:privacy%n).
Ustawienie zmiennej sesyjnej auto_privacylist_sync wymagane.
Ustawienie zmiennej sesyjnej privacy_list%n zalecane (jesli nie, zakladamy ze korzystasz z listy %Tekg2).
Jesli w parametrach nie ma podanej listy, to operujemy na liscie
zdefiniowanej w privacy_list.

%RKOMENDA EKSPERYMENTALNA, PROSZE INFORMOWAC O WSZYSTKICH BUGACH, Z DOKLADNYM OPISEM.%n


 [--lists]                     wyswietla listy dostepne na serwerze

 [--get] lista                   wyswietla liste.

 --session lista                  ustawia lista jako aktywna, jesli podano - deaktywuje aktualna liste.

 --default lista                  ustawia liste jako domyslna, jesli podano - kasuje ustawienia.

 --unset lista                   kasuje liste %r(NIEODWRACALNE!!)%n

 --sync                      %g[WEWNETRZNA KOMENDA]%n Wysyla liste lokalna do serwera (automatycznie robione po dodaniu/zmianie/usunieciu)

 --set <co> [--order numerek] [-zabron] [+dozwol] dodaje wpis do listy

 	<co>       albo xmpp:osoba albo @grupa albo none%n, %Tfrom%n, %Tto%n, %Tboth gdy definiujemy poziom autoryzacji

	[--order numerek] ustawia ktory to ma byc element na liscie.

	[-zabron]     Parametr moze byc powtorzony wielokrotnie, znak minusa, a nastepnie jedna z opcji: iq, msg, pin, pout lub gwiazdka jesli wszystkie.

	[+pozwol]     Parametr moze byc powtorzony wielokrotnie, znak plusa, a nastepnie jedna z opcji: iq, msg, pin, pout lub gwiazdka dla okreslenia ze wszystkie.

	%r!!! UWAGA !!! Po dodaniu pierwszego elementu do listy, jest wymagane aktywowanie listy przez %g/privacy --session lista%n

 --remove #id                    usuwa wpis z numerem id z listy.

 --modify                      zmienia wpis, NIEZAIMPLEMENTOWANE.
 

reconnect

Parametry. 

Krótki opis.  rozłącza i łączy się ponownie


reply

Parametry.  #reply-id ...

Krótki opis.  odpisuje na wątek

Wysyła wiadomość jako kontynuację wskazanego przez reply-id wątku.
Możliwe jest podanie tematu jak w msg, w przeciwnym razie temat
zostanie utworzone w oparciu o temat wątku (poprzedzony
subject_reply_prefix).

tmsg

Parametry.  uid/nick id-watku ...

Krótki opis.  wysyła wiadomość wątkowaną

Działa podobnie jak msg, z tym, że dodatkowy, drugi parametr zawiera
identyfikator wątku dla wiadomości.

userinfo

Parametry. 

Krótki opis.  pobiera informacje z katalogu Jabbera o danym jid


ver

Parametry. 

Krótki opis.  pobiera informację o sytemie operacyjnym i wersji klienta Jabbera danego jid


xa

Parametry.  [opis/-]

Krótki opis.  zmienia stan na bardzo zajęty

Jeżeli nie podano opisu to będzie szukany losowy opis.
Podanie ,,-'' zamiast powodu spowoduje wyczyszczenie opisu.

xml

Parametry. 

Krótki opis.  wysyła polecenie xml

Polecenie musi być zakodowanie w UTF-8, a wszystkie znaki specjalne używane w XML 
(& < >) muszą być zamienione na odpowiadające im sekwencje.


Zmienne sesyjne

alias

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

krótka nazwa sesji

auto_away

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  600

wartość określająca, po jakim czasie stan użytkownika zostanie
zmieniony na ,,zajęty''. podaje się w sekundach. jeśli równa 0,
nie będzie automatycznej zmiany.

auto_away_descr

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

Opis ustawiany przy przejściu w auto-away. Jeśli nieustawione, zmiana
opisu nie nastąpi. Dozwolone są następujące sekwencje specjalne:

	%?	wypisz następne znaki, jeśli opis jest ustawiony

	%!	wypisz następne znaki, jeśli opis nie jest ustawiony

	%/	zawsze wypisz następne znaki (wyłącza powyższe)

	%$	wypisz aktualny opis

	%%	wypisz '%'

auto_xa

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

wartość określająca, po jakim czasie stan użytkownika zostanie
zmieniony na ,,bardzo zajęty''. podaje się w sekundach. jeśli
równa 0, nie będzie automatycznej zmiany.

auto_xa_descr

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

Opis ustawiany przy przejściu w auto-xa. Jeśli nieustawione, zmiana
opisu nie nastąpi. Dozwolone są następujące sekwencje specjalne:

	%?	wypisz następne znaki, jeśli opis jest ustawiony

	%!	wypisz następne znaki, jeśli opis nie jest ustawiony

	%/	zawsze wypisz następne znaki (wyłącza powyższe)

	%$	wypisz aktualny opis

	%%	wypisz '%'

auto_back

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

wartość określająca, czy stan ma być automatycznie zmieniany na
dostępny, jeśli obecny stan ,,zajęty'' został ustawiony automatycznie.
jeśli równa 1, stan jest zmieniany na dostępny przy wysłaniu
jakiejkolwiek wiadomości. jeśli równa 2, przy wciśnięciu klawisza.

auto_connect

Typ.  bool

Domyślna wartość.  0

wartość określająca, czy dana sesja ma się łączyć wraz z uruchomieniem
programu

auto_reconnect

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  10

w przypadku nieudanego połączenia, określa po ilu sekundach program
ma ponowić próbę. jeśli równa 0, nie próbuje więcej.


Zmienne sesyjne

allow_add_reply_id

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  1

Określa, czy ekg2 powinno dodawać tzw. Reply-ID dla wiadomości
przychodzących:

	0 - wyłączone

	1 - tylko dla wiadomości wątkowanych (thread)

	2 - dla wszystkich wiadomości (wyłączając chat, itp.)

auto_auth

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

Określa, czy ekg2 ma automagicznie odpowiadać na prośby o autoryzację.
Zmienna ta stanowi bitmapę (sumę następujących wartości):

	1 - odpowiada twierdząco na żądania autoryzacji

	2 - odpowiada twierdząco na żądania cofnięcia autoryzacji

	4 - odpowiada przecząco na żądania autoryzacji

	8 - odpowiada przecząco na żądania cofnięcia autoryzacji

	5 - (1+4) ignoruje żądania autoryzacji

	10 - (8+2) ignoruje żądania cofnięcia autoryzacji

	16 - przy dodawaniu kontaktów, nie wysyła prośby o autoryzację

display_notify

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  -1

wartość -1 powoduje korzystanie z globalnej zmiennej.
wartość 0 powoduje ignorowanie zmian stanu znajomych, wartość
1 powoduje wyświetlanie wszystkich zmian, wartość 2 wyświetla
tylko zmiany z niedostępnego na dostępny i na odwrót. większy
priorytet ma zmienna ,,contacts'', która przy wartości 2
ukrywa zmiany stanu.

display_server_features

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  1

Określa kiedy powinny zostać pokazane obsługiwane przez serwer ficzery:
0 - nigdy
1 - tylko przy pierwszym połączeniu
2 - zawsze

log_formats

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  xml,simple

Określa formaty, w jakich zapisywane są logi z rozmów.

Patrz tez: zmienna "log_path"

msg_gen_thread

Typ.  bool

Domyślna wartość.  0

Określa, czy ekg2 będzie automagicznie generować identyfikatory wątku
dla wiadomości bez podanego owego.

password

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

hasło użytkownika. niezbędne do połączenia z serwerem.

plaintext_passwd

Typ.  bool

Domyślna wartość.  0

określa, czy hasło ma być przesyłane do serwera jawnym tekstem (1),
czy za pomocą skrótu kryptograficznego (0).

port

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  5222

port jakiego mamy używać przy łączeniu

priority

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  5

priorytet połączenia z serwerem jabbera.

resource

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  ekg2

zasób jabberowy.

server

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

adres serwera, z którym należy sie połączyć, jeśli jest on inny niż
to wynika z Jabber ID użytkownika.

ssl_port

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  5223

port używany przy połączeniu szyfrowanym.

use_ssl

Typ.  bool

Domyślna wartość.  1

określa, czy nawiązywać z serwerem połączenie szyfrowane.

ver_client_name

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

nazwa klienta zwracana przy zapytaniach o wersję

ver_client_version

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

wersja klienta zwracana przy zapytaniach o wersję

ver_os

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

system operacyjny zwracany przy zapytaniach o wersję

$Id: session-pl.txt 3409 2007-08-26 08:28:15Z peres $