Plugin: ncurses

Zmienne

aspell

Typ.  bool

Domyślna wartość.  0

określa, czy słownik ma zostać włączony.
więcej o samym słowniku w slownik.txt.

aspell_lang

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  "pl"

określa język wykorzystywany przez słownik.

aspell_encoding

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  "iso8859-2"

określa kodowanie używane przez słownik.

backlog_size

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  1000

ilość linii, która będzie zapisywana w buforze ekranu (tym, który
jest przewijany klawiszami Page Up i Page Down). nie może być
mniejsza niż ilość linii na ekranie. 

contacts

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  2

określa, czy okienko z listą obecnych ma być wyświetlone z prawej
strony ekranu. jeśli jest równe 2, informacje o zmianie stanu nie
są wyświetlane, ignorując wartość zmiennej ,,display_notify''.

contacts_descr

Typ.  bool

Domyślna wartość.  0

czy wyświetlać opisy stanu kontaktów?

contacts_edge

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  2

położenie listy kontaktów na ekranie (krawędź):

 0 - lewa

 1 - górna

 2 - prawa

 3 - dolna

contacts_frame

Typ.  bool

Domyślna wartość.  1

czy wyświetlać ramkę oddzielającą listę od głównego okna?

contacts_groups

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

oddzielone przecinkiem grupy, które można przełączać w liście
kontaktów klawiszem F4. Aby wyświetlić użytkowników z poza grupy: !grupa.
domyślnie wyświetlani są wszyscy użytkownicy.

contacts_groups_all_sessions

Typ.  bool

Domyślna wartość.  0

Jeśli jest włączona, przy wyświetlaniu kontaktów z grupy brane są pod
uwagę wszystkie sesje.

contacts_margin

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  1

margines między listą kontaktów, a głównym oknem.

contacts_metacontacts_swallow

Typ.  bool

Domyślna wartość.  1

Jeśli jest włączona, przy wyświetlaniu wszystkich użytkowników gdy
w liście kontaktów wyświetlany jest metakontakt, ukrywane są poszczególne
kontakty do niego należące.

contacts_order

Typ.  tekst

Domyślna wartość.  brak

kolejność wyświetlania stanów na liście kontaktów

możliwe stany to: 

 ch - free for chat - chętny do rozmowy

 av - dostępny

 aw - zajęty 

 xa - extended away - bardzo zajęty

 dn - nie przeszkadzać

 in - niewidoczny

 no - niedostępny

 er - błąd przy pobieraniu stanu

 un - nieznany stan

 bl - blokujący

można pominąć niektóre stany -- nie będą po prostu wyświetlane na liście.

contacts_orderbystate

Typ.  bool

Domyślna wartość.  0

czy grupować opisy wg. statusu? jeśli nie, kontakty będą sortowane
alfabetyczne, ale wyświetlane będą tylko statusy, wymienione w opcji
contacts_order.

contacts_size

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  8

określa szerokość okienka z listą kontaktów.

contacts_wrap

Typ.  bool

Domyślna wartość.  0

czy zawijać zbyt długie kontakty?

display_transparent

Typ.  bool

Domyślna wartość.  1

mówi, czy w tło ma być przezroczyste. 

enter_scrolls

Typ.  bool

Domyślna wartość.  0

jeśli włączone, wciśnięcie klawisza Enter w pustej linii spowoduje
przesunięcie ekranu o jedną linię. 

header_size

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  0

określa rozmiar nagłówka okna wyświetlanego na górze ekranu.
maksymalna ilość linii to 5.

kill_irc_window

Typ.  bool

Domyślna wartość.  1

jeśli ustawiona na 0, nie można zamknąć okna kanału ircowego przy
pomocy bindingu klawiaturowego.

margin_size

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  15

określa rozmiar marginesu wykorzystywanego przy /| w themach

statusbar_size

Typ.  liczba

Domyślna wartość.  1

określa rozmiar paska stanu w liniach w zakresie od 1 do 5.

$Id: vars-pl.txt 3555 2007-10-22 15:21:29Z peres $